Digitálna knižnica

Elektronické skriptá MTF STU

Digitalizácia skrípt bola súčasťou realizovaného projektu vydávania skrípt v elektronickej podobe. Od roku 2007 sú všetky skriptá vydávané len v elektronickej forme a sú prístupné prostredníctvom AIS.

Digitálne obsahy kníh

Akademická knižnica pri spracovaní nových titulov do fondu pripája k bibliografickým údajom aj kópie obsahov jednotlivých titulov. Týmto poskytuje používateľom možnosť bližšie sa oboznámiť s obsahom publikácie.

Digitalizácia publikačnej činnosti

V budúcnosti sa predpokladá digitalizácia celej publikačnej činnosti zamestnancov fakulty v súlade s platnou legislatívou pre digitalizáciu a sprístupnenie plných textov. Vytvorí sa tak virtuálny archív výstupov vedecko-výskumnej činnosti fakulty.

Digitalizácia záverečných prác

Digitalizácia záverečných prác podlieha vyšším nariadeniam organizácie (Registratúrny poriadok STU) a nariadeniam vyplývajúcich z Centrálneho registra záverečných prác VŠ SR. MTF pristúpila v roku 2003 k povinnosti študentov fakulty odovzdávať k záverečným prácam súčasne aj ich elektronickú podobu, a tým bola fakulta pripravená na vytvorenie digitalizačného archívu záverečných prác. Prístup k záverečným prácam je podmienený licenčnou zmluvou autora (študenta), ktorý je oprávnený zvoliť si mieru dostupnosti jeho záverečnej práce v Centrálnom registri záverečných prác.

Metodika tvorby, úpravy a kontroly originality záverečných prác na MTF STU

Aktualizované informácie týkajúce sa centrálneho registra záverečných prác, postupu odovzdávania záverečných prác do AIS, metodika tvorby, úpravy a kontrola originality záverečných prác a mnoho ďalších informácií o tom, akú úpravu má mať záverečná práca.