Elektronické skriptá MTF STU

Digitalizácia skrípt bola súčasťou realizovaného projektu vydávania skrípt v elektronickej podobe. Od roku 2007 sú všetky skriptá vydávané len v elektronickej forme a sú prístupné prostredníctvom AIS.

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave realizuje ako jediná na STU projekt (interný) vydávania skrípt v elektronickej podobe.

Všetky skriptá sú prístupné prostredníctvom AIS všetkým študentom MTF STU.

Elektronické skriptá sú vydávané na základe schváleného edičného plánu fakulty, autorského súhlasu so spôsobom šírenia a využívania učebných textov na vzdelávacie účely, v súlade s príslušným autorským zákonom a platnou legislatívou v tejto problematike.

Počet vydaných skrípt na MTF STU:

Počet skrípt vydaných v rokoch 1986 – 2006: 212 titulov
(*do roku 2006 sa skriptá vydávali v tlačenej forme vo Vydavateľstve STU Bratislava)

Počet skrípt vydaných v rokoch 2007 – súčasnosť: 78 titulov
(* v roku 2007 bolo zriadené oddelenie Vydavateľstvo AlumniPress MTF STU, ktoré je súčasťou Odboru poznatkového manažmentu)

Počet skrípt prístupných v elektronickej podobe: 255 titulov
(*aktuálny stav k 31.12.2014)

POZNÁMKA:

Pokým nie je písomný súhlas autora (príp. autorského kolektívu) na vyhotovenie elektronickej rozmnoženiny diela, t. z.  skrípt vydaných pred rokom 2007 – nie je možné vyhotoviť elektronickú kópiu textu. Podobne táto podmienka platí aj pre súhlas na vyhotovenie elektronickej verzie skrípt vydaných síce autormi fakulty, ale vydaných v iných vydavateľstvách ako STU (napr. staršie vydávané skriptá v Alfe,…).