Duševné vlastníctvo

Chceme Vás požiadať o súčinnosť pri realizácii prieskumu verejnej mienky zameraného na získanie informácií o mediálnych návykoch vybraných skupín obyvateľstva SR. Prieskum v nadchádzajúcich dňoch bude pre CVTI SR realizovať vysúťažené call centrum telefonickým dopytovaním na obyvateľstvo SR a prostredníctvom online dotazníka na vedecko – výskumných pracovníkov.

Vedecko – výskumný pracovníci sú špecifickou kategóriou obyvateľstva, ktorej postoje budeme zisťovať samostatne. Z hľadiska stratégie, ktorú prieskumom sledujeme potrebujeme mať zastúpenú aj túto skupinu v rámci našej skúmanej vzorky. Dovoľujeme si Vás, preto poprosiť o vyplnenie tohto online dotazníka.

https://cvtisr.datacall.sk/1

Duševné vlastníctvo možno charakterizovať ako výsledok tvorivej duševnej činnosti človeka.
Právo duševného vlastníctva možno rozdeliť na :
– autorské právo a práva súvisiace s autorským právom,
– právo priemyselného vlastníctva (patentový zákon, zákon o úžitkových vzoroch…).

Ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť priemyselného vlastníctva je Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.

http://www.ksp.stuba.sk/sk/