Kancelária spolupráce s praxou

KANCELÁRIA SPOLUPRÁCE S PRAXOU (KSP) poskytuje vedcom poradenstvo pri ochrane a komercializácii duševného vlastníctva, rokuje a uzatvára dohody s priemyselnými partnermi, sprostredkováva pomoc pri zakladaní spin-off podnikov a vyhľadáva príležitosti na poskytovanie odborných konzultácií priemyselným partnerom zo všetkých oblastí výskumnej činnosti STU.

Pre zamestnancov STU poskytuje služby:

  • Právne poradenstvo v oblasti ochrany duševného vlastníctva
  • Sprostredkovanie rešeršných služieb
  • Sprostredkovanie ohodnotenia výsledkov výskumu a vývoja na pôde STU z hľadiska ich komerčného využitia
  • Právnu podporu pri uzatváraní licenčných zmlúv a zmlúv o dielo
  • Vyhľadávanie a sprostredkovanie kontaktov na partnerov z priemyselnej praxe
  • Profesionálnu pomoc pri rokovaniach s obchodnými partnermi
  • Sprostredkovanie podpory pri zakladaní spoločností typu spin-off, tzn. spoločností podnikajúcich na báze aplikovania vedeckých výsledkov do praxe
  • Sprostredkovanie kontaktov a spolupráce s Univerzitným technologickým inkubátorom STU, ktorý je zameraný na podporu začínajúcich podnikateľov v oblasti techniky a technológií
  • Aktívnu propagáciu výsledkov výskumu zrealizovaného na STU
  • Vytváranie databázy predmetov priemyselného vlastníctva

Adresa: Vazovova 5, 812 43 Bratislava