Úrad priemyselného vlastníctva

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť priemyselného vlastníctva.

Vykonáva štátnu správu v oblasti ochrany:

  • vynálezov,
  • úžitkových vzorov,
  • typografií polovodičových výrobkov,
  • dizajnov,
  • ochranných známok,
  • označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení.

Vedie ústredný fond patentovej a známkovej dokumentácie, sprístupňuje ho verejnosti a pôsobí ako špecializované stredisko patentových informácií v Slovenskej republike.

Je gestorom medzinárodných zmlúv na ochranu priemyselného vlastníctva, ktorými je Slovenská republika viazaná.