Elektronické informačné zdroje

Databázy vedeckých zdrojov informácií, ktoré sú prístupné pre zamestnancov a študentov STU na základe overenia IP adresy. Nájdete tu napr. databázy: Web of Science Core Collection, Scopus, SpringerLink, ScienceDirect a pod. Pri prihlásení sa do databáz z počítačov, ktoré nie sú v sieti STU, použite nasledovný postup:

Vo všeobecnosti platia zásady:

Databázy môžu využívať len oprávnení používatelia, ktorí majú právo tlačiť alebo ukladať výňatky z predplateného obsahu databáz pod podmienkou, že použitie týchto výňatkov objemovo nedosiahne rozsah komerčnej distribúcie alebo k nej nepovedie a bude obmedzené len na oprávnených používateľov. Oprávnení používatelia majú právo využiť bibliografické a abstraktové dáta získané z databáz na účely zverejnenia výskumu.

Obmedzenia:
Obsah databáz (ani predplatený obsah) sa nesmie:

  • masívne alebo systematicky reprodukovať,
  • opakovane distribuovať alebo predávať,
  • poskytovať v akejkoľvek forme komukoľvek inému ako autorizovanému používateľovi,
  • systematicky alebo podstatne zadržiavať.

NISPEZ:

Prístup k väčšine informačných zdrojov je zabezpečovaný v rámci projektu NISPEZ. EIZ sprístupňované v rámci projektu NISPEZ sú financované Európskym fondom regionálneho rozvoja z Operačného programu Výskum a vývoj a ich využívanie je určené výhradne pre vedeckovýskumnú komunitu na Slovensku.

Nerešpektovanie licenčných podmienok môže viesť k zablokovaniu prístupu k elektronickým informačným zdrojom!