Elektronické zdroje

Elektronické informačné zdroje

Databázy vedeckých zdrojov informácií, ktoré sú prístupné pre zamestnancov a študentov STU na základe overenia IP adresy. Nájdete tu napr. databázy: Web of Science, Scopus, SpringerLink, ScienceDirect a pod. Prístup k databázam na celej STU je možný cez virtuálnu knižnicu.

EIZ zakúpené z projektov

Realizáciou projektu Centrum poznatkovej organizácie duševného vlastníctva v rámci výzvy Operačného programu Výskum a vývoj – 2008/2.2/01-SORO v prioritnej osi 2 Podpora výskumu a vývoja/ 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe sa zabezpečil v rokoch 2010-2012 vzdialený prístup k využívaniu svetových databáz pre fakultu.

Navigácia v EIZ

Malá brožúra o databázach dostupných na MTF STU Vás prevedie svetom vedeckých informačných zdrojov. Brožúra je vo forme powerpointovej prezentácie .

Web of Science

WoS je bibliografická citačná databáza. Nájdeme v nej bibliografické údaje vrátane abstraktov z najprestížnejších vedeckých časopisov, kníh, konferencií a patentov.

Current Contents Connect

Databáza CCC je denne aktualizovaným zdrojom aktuálnych informácií. Poskytuje prístup ku kompletným obsahom, abstraktom a bibliografickým informáciám. Časopisy nachádzajúce sa v CCC sú karentované v tých rokoch, v ktorých články sa tam nachádzajú.

Master Journal List

MJL je produkt Thomson Reuters. Ide o zoznam časopisov (neposkytuje obsahy ani abstrakty) pokrytých vo vybraných vedeckých produktoch Thomsonu.

Scopus

Scopus je najväčšia svetová abstraktová a citačná databáza recenzovanej literatúry z oblasti vedy, techniky, medicíny, sociálnych a humanitných vied.

Inspec

Inspec je svetovo najväčšia a najrozsiahlejšia bibliografická databáza v anglickom jazyku so zameraním na oblasti: fyzika, elektrotechnika a elektronika, telekomunikácie, informačné a riadiace technológie, informačná veda a technológie, nukleárne inžinierstvo, nanotechnológie, biomedicínska technológia a biofyzika.

Metavyhľadávač

Metavyhľadávač umožňuje paralelné vyhľadávanie vo všetkých svetových databázach,  okrem špecializovanej databázy Reaxys, predplatených pre STU a v niektorých voľne prístupných zdrojoch. Z predplatených zdrojov sa otvára aj plný text.

Elektronické publikácie

Prehľad zahraničných vydavateľstiev, encyklopédií a slovníkov s ich priamym prelinkovaním na webovú stránku.