Elektronické informačné zdroje

Databázy vedeckých zdrojov informácií, ktoré sú prístupné pre zamestnancov a študentov STU na základe overenia IP adresy. Nájdete tu napr. databázy: Web of Science Core Collection, Scopus, SpringerLink, ScienceDirect a pod. Pri prihlásení sa do databáz z počítačov, ktoré nie sú v sieti STU, použite nasledovný postup:

Vo všeobecnosti platia zásady:

Databázy môžu využívať len oprávnení používatelia, ktorí majú právo tlačiť alebo ukladať výňatky z predplateného obsahu databáz pod podmienkou, že použitie týchto výňatkov objemovo nedosiahne rozsah komerčnej distribúcie alebo k nej nepovedie a bude obmedzené len na oprávnených používateľov. Oprávnení používatelia majú právo využiť bibliografické a abstraktové dáta získané z databáz na účely zverejnenia výskumu.

Obmedzenia:
Obsah databáz (ani predplatený obsah) sa nesmie:

  • masívne alebo systematicky reprodukovať,
  • opakovane distribuovať alebo predávať,
  • poskytovať v akejkoľvek forme komukoľvek inému ako autorizovanému používateľovi,
  • systematicky alebo podstatne zadržiavať.

NISPEZ:

Prístup k väčšine informačných zdrojov je zabezpečovaný v rámci projektu NISPEZ. EIZ sprístupňované v rámci projektu NISPEZ sú financované Európskym fondom regionálneho rozvoja z Operačného programu Výskum a vývoj a ich využívanie je určené výhradne pre vedeckovýskumnú komunitu na Slovensku.

Nerešpektovanie licenčných podmienok môže viesť k zablokovaniu prístupu k elektronickým informačným zdrojom!

Vzdialený VPN prístup do siete STU. VPN je privátna sieť, ktorá umožňuje cez verejnú sieť internetu bezpečné prepojenie domácich používateľov so sieťou STU pomocou VPN tunela. Cieľom tejto technológie je vytvoriť rovnaké podmienky pripojenia pre mobilných/domácich používateľov ako majú používatelia, ktorí sú pripojení priamo do siete STU.