Centrálny register záverečných prác

Od roku 2009 ukladá zákon o vysokých školách slovenským vysokým školám povinne používať Centrálny register záverečných a kvalifikačných prác a Antiplagiátorský systém (systém na odhaľovanie plagiátov, systém na detekciu plagiátov, kontrola originality). V registri sa ukladajú záverečné (bakalárske, diplomové, dizertačné) a kvalifikačné (rigorózne a habilitačné) práce. Záverečné práce je možné vyhľadávať v online katalógu

.