O nás

Akademická knižnica je súčasťou Odboru poznatkového manažmentu.

Akademická knižnica plní tieto hlavné úlohy:

  • je vedecko-informačným, bibliografickým, koordinačným, poradenským a vzdelávacím pracoviskom MTF STU,
  • dopĺňa, odborne eviduje, spracováva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje špecializovaný knižničný fond,
  •  uchováva a bibliograficky registruje záverečné práce a kvalifikačné práce,
  •  je pracoviskom evidencie publikačnej činnosti a ohlasov na ňu,
  •  poskytuje knižnično-informačné služby pedagogickým zamestnancom, vedeckým zamestnancom, študentom a iným používateľom,
  •  zúčastňuje sa na tvorbe, udržiavaní a sprístupňovaní súborných katalógov knižníc,
  •  je pracoviskom medziknižničnej výpožičnej služby,
  •  zabezpečuje informačné vzdelávanie používateľov.