Personálne zloženie

Organizačné zloženie Akademickej knižnice (AK) s jednotlivými úsekmi, ich stručným popisom a kontaktnou osobou.

Vedúca Odboru poznatkového manažmentu
PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD.kvetoslava.resetova@stuba.sk

Vedúca Akademickej knižnice
Iveta Hrubšováiveta.hrubsova@stuba.sk

ÚSEK AKVIZÍCIE
Zabezpečuje:

 • doplňovanie knižničných fondov vcelku (centrálne spracovanie všetkých prírastkov vrátane zborníkov do knižničného fondu Akademickej knižnice),
 • spracovanie všetkých prírastkov v ekonomickom systéme Magion (objednávky, záväzky).

Iveta Hrubšová – iveta.hrubsova@stuba.sk
tel. kontakt: 0906 068 324 kl. 324

ÚSEK SPRACOVANIA KNIŽNIČNÝCH FONDOV
Zabezpečuje:

 • odbornú evidenciu a spracovanie všetkých publikácií v knižničnom systéme ARL,
 • spracúva štatistické ukazovatele činnosti Akademickej knižnice.

Iveta Hrubšová – iveta.hrubsova@stuba.sk
tel. kontakt: 0906 068 324 kl. 324

ÚSEK VÝPOŽIČIEK
Zabezpečuje:

 • organizáciu a poskytovanie knižničných fondov (študijnú literatúru, odbornú domácu i zahraničnú literatúru podľa profilácie fakulty),
 • absenčné výpožičné služby vrátane MVS a MMVS.

Katarína Borončová – katarina.boroncova@stuba.sk
tel. kontakt: 0908 674 162 – pre volajúcich z „vonku“
#sekundová pauza#9329 – pre volajúcich v rámci budovy MTF

ÚSEK ŠTUDOVNE
Zabezpečuje:

 • prezenčné výpožičné služby v študovniach Akademickej knižnice,
 • konzultačné a poradenské informačné služby v študovni,
 • prevádzku internetovej študovne,
 • reprografické služby.

Zuzana Fančovičová – zuzana.fancovicova@stuba.sk
tel. kontakt: 0908 674 162 – pre volajúcich z „vonku“
#sekundová pauza#9329 – pre volajúcich v rámci budovy MTF

ÚSEK EVIDENCIE PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI
Zabezpečuje:

 • centrálnu evidenciu publikačnej činnosti a tvorbu databázy publikačnej činnosti v systéme ARL a v CREPČ2
 • archiváciu publikácií (dostupná v systéme ARL od roku 1986),
 • budovanie repozitáru publikačnej činnosti fakulty.

Mgr. Katarína Kalivodová – katarina.kalivodova@stuba.sk
tel. kontakt: 0906 068 331 kl. 331

ÚSEK ELEKTRONICKÝCH INFORMAČNÝCH ZDROJOV
Zabezpečuje:

 • centrálnu evidenciu ohlasov a tvorbu databázy ohlasov v systéme ARL a v CREPČ2,
 • archiváciu citácií (dostupná v systéme ARL od roku 1997),
 • budovanie repozitáru ohlasov,
 • navigácia a prístup k vonkajším elektronickým zdrojom,
 • rešeršné služby a poradenstvo pri vyhľadávaní relevantných informácií pri riešení grantov a projektov.

Mgr. Alena Václavová – alena.vaclavova@stuba.sk
tel. kontakt: 0906 068 331 kl. 331

ÚSEK DIGITALIZÁCIE A OTVORENEJ VEDY
Zabezpečuje:

 • tvorbu digitálnych repozitárov a využívania služieb Akademickej knižnice v cloudoch – vytváranie pamäťových médií, komplexné zabezpečenie digitalizácie v Akademickej knižnici.
 • oblasť Open Access – on-line prístup k vedeckým informáciám, poskytovanie certifikovaných školení,
 • evidenciu a spravovanie jednoznačnej identifikácie vedcov fakulty prostredníctvom ORCID a využitie bibliometrických metrík na identifikáciu vedcov a doktorandov fakulty,
 • tvorbu nových metód a foriem vzdelávania a podpory výskumu realizáciou systémových nástrojov zameraných na rozvoj on-line prístupov podnecujúcich k vytváraniu vlastných nezávislých webových aplikácií (napr. na princípe CMS systémov) pre sprístupňovanie digitálneho obsahu pre vedcov a doktorandov fakulty.

Ing. Alena Eliášová – alena.eliasova@stuba.sk
tel. kontakt: 0908 674 158, 358