Personálne zloženie

Organizačné zloženie Akademickej knižnice (AK) s jednotlivými úsekmi, ich stručným popisom a kontaktnou osobou.

Vedúca Odboru poznatkového manažmentu

PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD.kvetoslava.resetova@stuba.sk

Vedúca Akademickej knižnice

Iveta Hrubšováiveta.hrubsova@stuba.sk

ÚSEK AKVIZÍCIE

Zabezpečuje:

 • doplňovanie knižničných fondov vcelku (centrálne spracovanie všetkých prírastkov vrátane zborníkov do knižničného fondu Akademickej knižnice),
 • spracovanie všetkých prírastkov v ekonomickom systéme Magion (objednávky, záväzky).

Ľubica Kopčeková – lubica.kopcekova@stuba.sk
tel. kontakt: 0908 674 158 kl. 358

ÚSEK SPRACOVANIA KNIŽNIČNÝCH FONDOV

Zabezpečuje:

 • odbornú evidenciu a spracovanie všetkých publikácií v knižničnom systéme ARL,
 • spracúva štatistické ukazovatele činnosti Akademickej knižnice.

Iveta Hrubšová – iveta.hrubsova@stuba.sk
tel. kontakt: 0906 068 324 kl. 324

ÚSEK VÝPOŽIČIEK

Zabezpečuje:

 • organizáciu a poskytovanie knižničných fondov (študijnú literatúru, odbornú domácu i zahraničnú literatúru podľa profilácie fakulty),
 • absenčné výpožičné služby vrátane MVS a MMVS.

Katarína Borončová – katarina.boroncova@stuba.sk
tel. kontakt: 0908 674 162 – pre volajúcich z „vonku“

#sekundová pauza#9329 – pre volajúcich v rámci budovy MTF

ÚSEK ŠTUDOVNE

Zabezpečuje:

 • prezenčné výpožičné služby v študovniach Akademickej knižnice,
 • konzultačné a poradenské informačné služby v študovni,
 • prevádzku internetovej študovne,
 • reprografické služby.

Zuzana Fančovičová – zuzana.fancovicova@stuba.sk
tel. kontakt: 0908 674 162 – pre volajúcich z „vonku“

#sekundová pauza#9329 – pre volajúcich v rámci budovy MTF

ÚSEK EVIDENCIE PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI

Zabezpečuje:

 • centrálnu evidenciu publikačnej činnosti a tvorbu databázy publikačnej činnosti (dostupná v systéme ARL od roku 1986),
 • budovanie archívu publikačnej činnosti fakulty.

Mgr. Katarína Kalivodová – katarina.kalivodova@stuba.sk
tel. kontakt: 0906 068 331 kl. 331

ÚSEK ELEKTRONICKÝCH INFORMAČNÝCH ZDROJOV

Zabezpečuje:

 • centrálnu evidenciu ohlasov a tvorbu databázy ohlasov v systéme ARL,
 • archivácia citácií (dostupné v systéme ARL od roku 1997),
 • navigácia a prístup k vonkajším elektronickým zdrojom,
 • rešeršné služby a poradenstvo pri vyhľadávaní relevantných informácií pri riešení grantov a projektov.

Ing. Alena Eliášová – alena.eliasova@stuba.sk
tel. kontakt: 0906 068 331 kl. 331