Centrum poznatkovej organizácie duševného vlastníctva

Realizácia projektu Centrum poznatkovej organizácie duševného vlastníctva v rámci výzvy Operačného programu Výskum a vývoj – 2008/2.2/01-SORO v prioritnej osi 2 Podpora výskumu a vývoja/ 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe.

O projekte Databázy projektu Úložisko dokumentácie
Cieľ projektu Formulár k znalostnej databáze a inf. produktom  Učebňa
Popis projektu Informačné produkty Fotogaléria
Realizácia projektu Navigácia v informačných zdrojoch – príručka Postery [patenty 2 + patenty 3]
Výzva na verejné obstarávanie Manuál základných pojmov Publicita projektu
Objednávky Manuál na podanie patentovej prihlášky Manuály k databázam
Kontakty pre projekt Manuál patentovej legislatívy
Sprievodca databázami
Zoznam patentovej literatúry

Manuály a pomocé príručky k databázam a iným základným informáciam boli aktualizované v priebehu február – máj 2012.