Publikačná činnosť

ZMENY V EVIDENCII PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI A OHLASOV. Kategorizácia evidencie publikačnej činnosti a ohlasov sa mení s povinnosťou evidencie výstupov tvorivej činnosti od 1.2.2022 na základe vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 397/2020 o CREPČ a CREUČ,  účinnej od 1.1.2021.

Povinnosť evidencie publikačnej činnosti vyplýva pre akademické knižnice zo zákona. Publikačná činnosť sa eviduje vysokoškolským učiteľom, výskumným pracovníkom a doktorandom vysokej školy.

Vysoká škola zodpovedá za zaznamenávanie poskytovanie údajov do centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti, za ich ročnú aktualizáciu a správnosť. CREPČ slúži najmä na zabezpečenie štatistického zisťovania, rozpočtové účely a prezentáciu, výskumnej, vývojovej a odbornej aktivity vysokej školy.

Vykazovacie obdobie publikačnej činnosti za rok 2022 trvá od 1.1.2022 do 31.1.2023.

Zodpovední pracovníci:

Evidencia publikačnej činnosti

Mgr. Katarína Kalivodová
tel.: 0906 068 331
katarina.kalivodova@stuba.sk

Evidencia ohlasov

Mgr. Alena Václavová
tel.: 0906 068 331
alena.vaclavova@stuba.sk