Publikačná činnosť

Evidencia publikačnej činnosti (smernice, vyhlášky, pokyny)

Povinnosť evidencie publikačnej činnosti vyplýva pre akademické knižnice zo Zákona č. 183/2000 o knižniciach. Pri registrácii publikačnej činnosti a ohlasov sa musí Akademická knižnica riadiť príslušnými zákonmi, vyhláškami, smernicami.

Katalóg publikačnej činnosti

Vyhľadávanie publikačnej činnosti a ohlasov na ňu zamestnancov STU. Povinnosť registrovať publikačnú činnosť vyplýva akademických knižniciam zo zákona.

CREPČ

Centrálny register evidencie publikačnej činnosti (CREPČ) je informačný systém verejnej správy, v ktorom sa zaznamenávajú údaje o publikovaných prácach zamestnancov vysokých škôl a študentov študijných programov tretieho stupňa v dennej forme štúdia.

Mapovanie prostredia výstupov publikačnej činnosti

Vzhľadom na hľadanie renomovaného priestoru pre publikovanie zamestnancov MTF STU mapuje Akademická knižnica prostredie vzniku publikácií rôznymi spôsobmi, najmä vo vzťahu k hodnoteniu výstupov publikačnej činnosti pre potreby akreditácie.

Portál publikovania (štandardy)

Portál pomáha autorom zorientovať sa v štandardoch, ktoré je nevyhnutné dodržiavať pri tvorbe publikácií.  Upozorňuje na dodržiavanie autorského práva, prináša užitočné informácie napr. o tvorbe abstraktu, príklady ako citovať jednotlivé druhy dokumentov, prináša prehľad najdôležitejších noriem na vznik publikácie.

Akreditačné kritériá

Akademická knižnica okrem evidencie publikačnej činnosti pre potreby dotácie zaraďuje celú publikačnú činnosť aj pre účely akreditácie (ako jeden z článkov hodnotiacich procesov, t. z. pripravuje prehľady ku konečnému zaradeniu pre oblasti výskumu, ktoré prijíma evaluačná komisia fakulty).  Podkladom sú „Kritéria na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy“.

Dotačné kritériá

Príloha č. 1 k vyhláške č. 456/2012 Z. z. MŠVVŠ SR o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti.

Verifikácia výstupov publikačnej činnosti a ohlasov pri kvalifikačnom raste

Na základe nariadení súvisiacich s priznanými právami  habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov MTF STU (pozri smernice dekana, rektora, fakultnú legislatívu) poskytuje Akademická knižnica poradenské služby na verifikáciu výstupov podľa kritérií pre potreby kvalifikačného rastu.

Renomované vydavateľstvá

Zoznam renomovaných vydavateľstiev podľa akreditačných a dotačných podkladov.

Slovenské vedecké časopisy

Zoznam slovenských časopisov nachádzajúcich sa v databázach Web of Science, Current Contents Connect a Scopus.

Impact faktor

Impact faktor je indikátor hodnotenia kvality publikačnej činnosti. Ide o bibliometrický indikátor kvality časopisu na základe citovanosti jeho článkov.

Navigácie v publikačnej činnosti

Powerpointové prezentácie venujúce sa najčastejším otázkam spojeným s evidenciou publikačnej činnosti a ohlasov.

Impact faktor – zoznam časopisov

Zoznamy časopisov s impact faktormi podľa predmetového  zamerania pre jednotlivé ústavy.