Akreditačné kritériá

Akademická knižnica okrem evidencie publikačnej činnosti pre potreby dotácie zaraďuje celú publikačnú činnosť aj pre účely akreditácie (ako jeden z článkov hodnotiacich procesov, t. z. pripravuje prehľady ku konečnému zaradeniu pre oblasti výskumu, ktoré prijíma evaluačná komisia fakulty).  Podkladom sú „Kritéria na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy“.

Akademická knižnica je pracoviskom centrálnej evidencie publikačnej činnosti a ohlasov na ňu, t. z. zo zákona jej prináleží evidencia publikačnej činnosti a ohlasov na účely dotácie fakulty a kvalifikačného rastu zamestnancov.

Akademická knižnica MTF STU súčasne zaraďuje celú publikačnú činnosť aj na účely akreditácie. Stupeň verifikácie správneho zaradenia upravuje Usmernenie dekana fakulty č. 5/2011: Postup pre zaraďovanie publikácií (výstupov výskumnej činnosti) autorov z MTF STU do kategórií „Špičková medzinárodná kvalita (A)“ a „Medzinárodne uznávaná kvalita (B)“.

Na MTF STU sa z pohľadu akreditácie hodnotia 4 oblasti výskumu:
11 – Metalurgické a montánne vedy (UMAT, UVPT)
14 – Strojárstvo (UVTE, UPIM)
16 – Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie (UIAM)
17 – Inžinierstvo a technológie (UIBE)

Kritériá na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy nájdete tu.

Impakt faktory na zaradenie výstupu do kategórie A pre jednotlivé oblasti výskumu nájdete tu.