Služby

Administrácia identifikácie ORCID

V súvislosti so sledovaním a spracovaním záznamov z citačných databáz Web of Science a Scopus pre výstupy vedeckovýskumnnej činnosti MTF STU ponúka Akademická knižnica support pri vytvorení a správe jednoznačného identifikátora autora ORCID.

Výpožičné absenčné služby

Výpožičná doba je stanovená Knižničným poriadkom (študenti MTF 1 semester, zamestnanci 1 rok, ostatní vonkajší používatelia 1 mesiac), ktorý súčasne stanovuje možnosti úpravy výpožičnej doby, ale i podmienok a sankcií z nedodržiavania týchto limitov.

Výpožičné prezenčné služby

Základné pravidlá týkajúce sa využívania služieb študovne prostredníctvom výpožičných prezenčných služieb.

MVS, MMS

Medziknižničná a medzinárodná medziknižničná výpožičná služba sa poskytuje z fondov iných knižníc na zabezpečenie literatúry, ktorú Akademická knižnica nemá k dispozícii. Táto služba je hradená objednávateľom.

Služby hendikepovaným používateľom

Služby pre používateľov akademickej knižnice na zmiernenie bariér v získavaní dostupnej literatúry.

Reprografické služby

Reprografické služby pre zamestnancov fakulty sa orientujú na tvorbu separátov z ich publikačnej činnosti (budovanie archívu separátov z celej publikačnej činnosti a ohlasov na publikácie zamestnancov MTF STU), poskytovanie týchto separátov pri predkladaní/hodnotení projektov fakulty a pod.

Bibliograficko-informačné služby

Akademická knižnica ako súčasť vedecko-výskumnej základne školy poskytuje tieto služby spojené najmä s vyhľadávaním relevantných informácií na podporu výskumu na fakulte.

Tvorba informačných produktov

Špeciálne služby poskytované z databáz získaných z mimodotačných zdrojov na obmedzený časový úsek v rámci riešenia projektu.

Navigácia v EIZ

Malá brožúra o databázach dostupných na MTF STU Vás prevedie svetom vedeckých informačných zdrojov. Brožúra je vo forme powerpointovej prezentácie .

Kontakty na predajne publikácií

Adresy kníhkupectiev jednotlivých fakúlt STU.