Administrácia identifikácie ORCID

V súvislosti so sledovaním a spracovaním záznamov z citačných databáz Web of Science a Scopus pre výstupy vedeckovýskumnnej činnosti MTF STU ponúka Akademická knižnica support pri vytvorení a správe jednoznačného identifikátora autora. Nepresné údaje v sledovaných databázach (skomolené mená autorov, rôzne skratky mena a priezviska autora, zámena priezviska a mena autora, nepresnosť v afilácii autora k pracovisku a pod.)  sa môžu negatívne odraziť v rôznych aspektoch tak na úrovni autora, ako i inštitúcie. Z tohto dôvodu je potrebné mať v týchto systémoch overené a konsolidované informácie, ktoré je možné zabezpečiť unikátnymi identifikátormi ResearchID a ORCID.

Formulár