Administrácia identifikácie ORCID

V súvislosti so sledovaním a spracovaním záznamov z citačných databáz Web of Science a Scopus pre výstupy vedeckovýskumnnej činnosti MTF STU ponúka Akademická knižnica support pri vytvorení a správe jednoznačného identifikátora autora ORCID a ResearcherID. Nepresné údaje v sledovaných databázach (skomolené mená autorov, rôzne skratky mena a priezviska autora, zámena priezviska a mena autora, nepresnosť v afilácii autora k pracovisku a pod.)  sa môžu negatívne odraziť v rôznych aspektoch tak na úrovni autora, ako i inštitúcie. Z tohto dôvodu je potrebné mať v týchto systémoch overené a konsolidované informácie, ktoré je možné zabezpečiť unikátnymi identifikátormi ResearcherID a ORCID.

Formulár

PUBLONS (ResearcherID) ponúka pre výskumníka:

 • Sledovanie publikácií, citačných metrík, histórie recenzovania a prepojenie časopisov na jednom mieste.
 • Identifikátor ResearcherID . Kontrolu nad zviditeľňovaním sa vo Web of Science – potvrdenie článkov na Publons zabezpečí správnosť priradenia záznamov k výskumníkovi pomocou ReseracherID (v prípade vytvoreného konta v ORCIDe i pomocou tohto identifikátora), ktorý sa pridá automaticky do všetkých potvrdených publikácií naprieč celou platformou Web of Science Core Collection.
 • Publons Academy – kurzy recenzovania postavené na profile výskumníka.
 • Jednoduché manažovanie výskumnej identity – sťahovanie publikácií z WOS , ORCIDu alebo iného biobliografického manažéra. Automaticky pridávané overené záznamy recenzovaných prác vďaka integrácii s tisíckami svetových vedeckých časopisov.
 • Vitrínu ocenení získaných za top recenzenta alebo najviac citovaného výskumníka.
 • Publons´ Journal List – vlastný zoznam časopisov a zborníkov. Ide o akúsi dynamickú alternatívu k Beallovmu zoznamu (zoznam predátorských časopisov).

Support zo strany Akademickej knižnice:

 • Vytvorenie konta v Publonse
 • Import článkov z Web of Science Core Collection
 • Prepojenie Publonsu s ORCIDom a export záznamov z Publonsu do Orcidu (možné len pri vytvorení konta)
 • Mesačná hromadná aktualizácia profilov z pozície inštitúcie. Tzn. nevstupovanie do konta autora v Publonse, ale aktualizovanie na základe odosielania mailov do Publonsu s informáciami o ID konkrétnych záznamov/článkov vo Web of Science s viažucimi sa identifikátormi autorov konkrétnych záznamov/článkov. Aktualizácia prebieha v naimportovaní článkov do konta zo strany Publonsu a následnom dotiahnutí identifikátorov autora do článkov naprieč celou platformou Web of Science.

ORCID

 • Usporiadanie publikačnej činnosti, odstránenie duplicít, vyriešenie problému pri zmene mena.
 • Prepojenie so Scopusom a Publonsom (ResearcherID).
 • Propagovanie vlastnej publikačnej činnosti.
 • Analyzovanie publikačnej činnosti.
 • Vyhľadávanie ostatných vedeckých pracovníkov.

Support zo strany Akademickej knižnice:

 • Vytvorenie konta v ORCIDe
 • Prepojenie ORCIDu s Publonsom a Scopusom – export článkov z Publonsu a Scopusu do ORCIDu
 • Ročná aktualizácia profilov z pozície inštitúcie. Tzn. vstúpenie do konta, ktoré bolo vytvorené Akademickou knižnicou a jeho aktualizovanie zo Scopusu.