Bibliograficko-informačné služby

Akademická knižnica ako súčasť vedecko-výskumnej základne školy poskytuje tieto služby spojené najmä s vyhľadávaním relevantných informácií na podporu výskumu na fakulte.

  1. Bibliograficko-informačné služby sa poskytujú z bibliografií primárnych a sekundárnych informačných prameňov, dostupných báz dát a centier.
  2. Zabezpečujú sa na základe informačných prieskumov a požiadaviek tvorivých pracovníkov      prostredníctvom vstupov do externých (ale aj interných) informačných zdrojov.
  3. Akademická knižnica zodpovedá za evidenciu publikačnej činnosti a ohlasov na ňu. V rámci tejto funkcionality poskytuje príslušné informačné služby.
  4. Poskytuje vedecké informácie v oblasti patentovej dokumentácie a zodpovedá za starostlivosť o duševné vlastníctvo fakulty.
  5. Svojimi bibliograficko-informačnými službami sa stáva súčasťou vedecko-výskumnej základne fakulty a participuje na vedecko-výskumnej činnosti fakulty.