Cenník služieb

Akademická knižnica poskytuje svoje služby bezplatne.

Upomienky

Ak používateľ nevrátil vypožičaný dokument v stanovenom termín, AK ho e-mailom upozorní o prekročenej výpožičnej dobe. Po neakceptovaní upozornenia a nevrátení dokumentov zašle AK používateľovi upomienku e-mailom (1. a 2. upomienka) alebo poštou (3. a 4. upomienka), pričom ten je povinný zaplatiť výdavky spojené s upomínaním za každý exemplár zvlášť vo výške:

  • za 1. upomienku 0,7 €,
  • za 2. upomienku 1,3 €,
  • za 3. upomienku 1,7 €,
  • za 4. upomienku (dekanská) 3,3 €.

Po štvrtej bezvýslednej upomienke sa vrátenie dokumentu vymáha súdnou cestou. Časové intervaly medzi upomienkami nepresahujú 1 týždeň.

  • Platbu za upomienku je treba uhradiť na účet
  • IBAN SK44 8180 0000 0070 0008 1404
  • SWIFT: SPSRSKBA
  • Variabilný symbol: ID študenta+005, tzn. ak napr. ID študenta bude 777777 + 005 = tvar VS bude 777777005
  • Do poznámky je potrebné uviesť:  upomienka + meno a priezvisko študenta

Poplatky za poškodenie/stratu

Stratu, príp. poškodenie zapožičaného dokumentu používateľ je povinný nahradiť v stanovenej lehote. Spôsob náhrady určuje vedúci AK. Ako náhrada sa vyžaduje ten istý titul, príp.l jeho fotokópia. V prípadoch, keď stratený dokument stratil v dobe požičania svoju informačnú hodnotu, môže sa požadovať ako náhrada aj iný titul.