MVS, MMS

Medziknižničná a medzinárodná medziknižničná výpožičná služba sa poskytuje z fondov iných knižníc na zabezpečenie literatúry, ktorú Akademická knižnica nemá k dispozícii. Táto služba je hradená objednávateľom.

Na základe stanovenej kategorizácie používateľov Akademickej knižnice sa poskytuje medziknižničná (MVS) a medzinárodná medziknižničná výpožičná služba (MMVS). V rámci týchto služieb sa požičiavajú dokumenty pre zamestnancov fakulty so súhlasom priameho nadriadeného a vedúcej AK. Výpožičnú dobu týchto výpožičiek nemožno predĺžiť. Náklady na túto službu hradí žiadateľ na fakulte.