Výpožičné služby

Výpožičná doba je stanovená Knižničným poriadkom:

  • dobu 1 roka : pedagogickým, vedecko-výskumným a odborným zamestnancom fakulty
  • na dobu 1 semestra : študentom fakulty
  • na dobu 1 mesiaca : ostatným používateľom

Výpožičná doba môže byť predĺžená dvakrát, ak určený dokument nežiada iný používateľ. V odôvodnených prípadoch sa môže výpožičná doba skrátiť, príp. žiadať o bezodkladné vrátenie dokumentov.

Jednotlivé čísla bežného ročníka časopisov a novín, viazané ročníky časopisov, ako i zahraničné tituly časopisov a všetky fondy študovne sa požičiavajú výlučne prezenčne.

Záverečné práce sa nepožičiavajú.

Stratu, príp. poškodenie zapožičaného dokumentu je povinný používateľ nahradiť v stanovenej lehote. Spôsob náhrady určuje vedúci AK. Ako náhrada sa vyžaduje ten istý titul, príp. jeho fotokópia. V prípadoch, že stratený dokument stratil v dobe požičania svoju informačnú hodnotu, môže sa požadovať ako náhrada aj iný titul.

Študenti, ktorí končia, príp. prerušujú štúdium a zamestnanci, ktorí rozväzujú pracovný pomer na fakulte, sú povinní vrátiť všetku požičanú literatúru.

Študentom sa požičiava literatúra do vyššieho ročníka až po vrátení požičanej literatúry z nižšieho ročníka.